EKO-INWESTOR S.A.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
NIP: 5540240578

REGON: 090470320

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 504.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000201824

tel. +48 22 593 04 32
fax +48 22 593 03 01